SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 DEMOSTHENOUS CHRISTOS 8 10 8 6 10 10 46
2 KYRIAKOU KYRIAKOS 10 5 10 5 2 - 32
3 MILTIADOUS NICOS 5 8 - - - 8 21
4 ARMEFTIS CHRISTOS 2 - - - 6 5 13
5 LIMNIOTIS LAMBROS 6 6 - - - - 12
6 THOMA NICOS - - - 10 - - 10
7 LOUCAIDES DOROS - - - 4 - 6 10
8 KOMODROMOS CHARIS - 4 5 - - - 9
9 SAVVA SAVVAS 4 - - - 5 - 9
10 POLYKARPOU PANIKOS - - - 8 - - 8
11 ZINONOS COSTAS - - - - 8 - 8
12 DIOMIDOUS MICHALIS - 4 - - 4 - 8
13 CHARALAMBOUS ANDREAS - - - 3 - 4 7
14 TIMOTHEOU CHARALAMBOS - 6 - - - - 6
15 POSIDIAS MICHALIS - - - 2 3 - 5
16 STAVROU STAVROS 3 - - - - - 3
17 LAOS PAMPOS - 3 - - - - 3
18 DIOMIDOUS KLITOS - - 3 - - - 3
19 ACHILLEOS STAVROS - - - - - 3 3
20 THEODOROU DOROS - - 2 - - 1 3
21 LAOS SAVVAS - 2 - - - - 2
22 ZACHARIA MANOLIS - - - - - 2 2
22 "KYRIS" - - 1 1 - - 2
23 LAOS STELIOS 1 - - - - - 1
24 PATROKLOU MARINOS - 1 - - - - 1
25 ANTONIOU AKIS - - 1 - - - 1
26 KITTIRAS CHRISTAKIS - - - - 1 - 1

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 GR N.

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 KYRIAKOU KYRIAKOS 10 10 10 8 4   42
2 ARMEFTIS CHRISTOS - - - 3 8 8 19
3 LOUCAIDES DOROS - - - 6 - 10 16
4 KOMODROMOS CHARIS - 8 6 - - - 14
5 SAVVA SAVVAS 6 - - - 6 - 12
6 THOMA NIKOS - - - 10 - - 10
7 ZENONOS COSTAS - - - - 10 - 10
8 POSIDIAS MICHALIS - - - 5 5 - 10
9 LIMNIOTIS LAMBROS 8 - - - - - 8
10 TIMOTHEOU CHARALAMPOS - - 8 - - - 8
11 DIOMIDOUS MICHALIS - - 5 - - - 5
12 KYRIS - - - 4 - - 4
13 KITTIRAS CHRISTAKIS - - - - 3 - 3
14 SOUTZIS CHRISTOS - - - 2 - - 2
15 CHRISTOFI CHRISTOS - - - - 2 - 2
16 KAROUSIOS SOTIRIS - - - 1 - - 1
17 ANTONIADES HARIS - - - - 1 - 1

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 GR S.

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 DEMOSTHENOUS CHRISTOS 10 10 10 8 - - 38
2 STYLIANOU KYRIAKOS - - - - 10 8 18
3 POIITIS PANTELIS 4 - - 5 - 5 14
4 PANAYIDES YIANNIS 5 - - - - 6 11
5 POLYKARPOU PANIKOS - - - 10 - - 10
6 STYLIANOU MICHALIS - - - - - 10 10
7 LAOS STELIOS 8 - - - -   8
8 LAOS PAMPOS - 8 - - -   8
9 ACHILLEOS MECHALAKIS 3 - - - - 4 7
10 LAOS COSTAS 6 - - - - - 6
11 SAVVAS SAVVAS - 6 - - - - 6
12 ZAKOS CONSTANTINOS - - - 6 - - 6
13 MICHAEL LEONIDAS - - - 4 - - 4

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 2wd 1600

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 ACHILLEOS STAVROS 10 - 8 - 10 10 38
2 KYRIAKOU MARIOS - - - 8 8 6 22
3 PANAYIOTOU ANDREAS - - - 10 6 5 21
4 ZENONOS COSTAS - - 10 - - - 10
5 CHRISTODOULOU CHR/LOS - - - - - 8 8
6 KAROUSIOS SOTIRIS - - - 6 - - 6
7 PPAIS CHRISTAKIS - - - 5 - - 5
8 PARELIS APOSTOLOS - - - - - 4 4

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 2WD

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 CHARALAMBOUS ANDREAS 10 8 - 10 - 10 38
2 DIOMIDOUS KLITOS 8 10 10 6 - - 34
3 ACHILLEOS STAVROS 6 - 5 - 10 8 29
4 MANOLI ZACHARIAS - - - 8 - 6 14
5 KYRIAKOU MARIOS - - - 4 6 4 14
6 KAROUSIOS SOTIRIS - - - 3 8 2 13
7 PANAYIOTOU ANDREAS - - - 5 5 3 13
8 ANTONIOU AKIS - - 8 - - - 8
9 ZENONOS COSTAS - - 6 - - - 6
10 CHRISTODOULOU CHR/LOS - - - - - 5 5
11 ANTONIADES HARIS - - - - 4 - 4
12 PPAIS CHRISTAKIS - - - 2 - - 2
13 PARELIS APOSTOLOS - - - - - 1 1

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 GR S2000

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 POIITIS PANTELIS 8 - - 8 - 5 21
2 STYLIANOU KYRIAKOS - - - - 10 8 18
3 PANAYIDES YIANNIS 10 - - - - 6 16
4 ZAKOS CONSTANTINOU - - - 10 - - 10
5 STYLIANOU MICHALIS - - - - - 10 10
6 ACHILLEOS MECHALAKIS 6 - - - - 4 10
7 MICHAEL LEONIDAS - - - 6 - - 6

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 GR T

POSITION DRIVER ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 THEODOROU DOROS 10 10 10 10 10 10 50

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 MANUFACTURERS

POSITION MANUFACTURERS ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 MITSUBISHI 6 10 10 - 10 10 46
2 SUBARU 10 5 10 4 - - 34
3 HONDA - - - 3 - 4 7
4 PEUGEOT - - 3 - - - 3
5 SUZUKI - - 2 - - 1 3

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 MANUFACTURERS GR.N

POSITION MANUFACTURERS ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 SUBARU 10 10 10 8 4 - 42
2 MITSUBISHI 8 - - 10 10 10 38

 

SPEED CHAMPIONSHIP STANDINGS 2010 MANUFACTURERS 2WD

POSITION MANUFACTURERS ANTHOUPOLIS ANADIOU ORKONTAS STAVROVOUNI ANTHOUPOLIS KORNOS TOTAL OF BEST 5
1 HONDA 10 8 6 10 10 10 48
2 PEUGEOT 8 10 10 6 6 4 40
3 OPEL - - - - 4 1 5
4 SUZUKI - - - 3 - - 3
5 YUCO - - - 2 - - 2